Przepisy prawne

 

ROZPORZĄDZENIA

W sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

W sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

W sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

W sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

W sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

W sprawie ewidencji gruntów i budynków

W sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

W sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

W sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałow wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii

W sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

W sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimerycznych i magnetycznych

W sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

W sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie

W sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu

W sprawie opracowań ekofizjograficznych

W sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

W sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

W sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

W sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

W sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

W sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

W sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

W sprawie rozgraniczania nieruchomości

W sprawie scalania i podziału nieruchomości

W sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

W sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

W sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych

W sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu

W sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu godezyjnego

W sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż

W sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie

W sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji

W sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa

W sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków

W sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzenie kontroli

W sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

W sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych

W sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni

W sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego

W sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie

 

 

Design JSM STUDIO            Copyright (C) 2011 GEOCENTER. All rights reserved