Oferta pracowni

1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.
2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Prace sytuacyjno wysokościowe:
1. Mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej.
2. Pomiary realizacyjne:
    Tyczenie obiektów liniowych i powierzchniowych.
    Tyczenie sieci uzbrojenia terenu.
3. Pomiary inwentaryzacyjne.
4. Pomiary Sytuacyjno Wysokościowe
    Geodezyjna Obsługa Budowy
    - budynków mieszkalnych,
    - komercyjnych,
    - gazociągów,
    - wodociągów,
    - kanalizacji,
    - linii energetycznych,
    - telekomunikacyjnych,
5. Innych mediów,
    - innych obiektów liniowych, powierzchniowych, kubaturowych
6. Pomiary Kontrolne, Badanie Odkształceń i Przemieszczeń Obiektów
 

Prace geodezyjno – prawne:
1. Badanie stanów prawnych nieruchomości.
2. Podziały nieruchomości.
3. Rozgraniczenia nieruchomości.
4. Wznowienia granic nieruchomości.
5. Sporządzanie map do celów prawnych.
 

Prace specjalistyczne:
1. Pomiar pionowości budowli
3. Pomiar wysokości punktów niedostępnych.
4. Pomiary kontrolne, kominów , masztów itp.


W pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt geodezyjny oraz nowoczesne technologie satelitarne GPS - PRACUJEMY SPRZĘTEM FIRM LEICA i TOPCON

Design JSM STUDIO            Copyright (C) 2011 GEOCENTER. All rights reserved